Programme & Tickets – Composers

Hiromi © Muga Muyaha

Hiromi

Wednesday, 30. October 2019, 07.30 PM

Pierluigi Billone © Manu Theobald/Ernst von Siemens Musikstiftung (Ausschnitt)

PHACE »FACE Dia.De«

Tuesday, 05. November 2019, 07.30 PM

Michael Schade © www.lukasbeck.com

Michael Schade / Katharina Straßer / Bela Koreny

Tuesday, 12. November 2019, 07.30 PM

© Craig Taborn (Ausschnitt)

Craig Taborn

Monday, 02. March 2020, 07.30 PM